Trong năm 2018, hoạt động đối ngoại có nhiều khởi sắc, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả 3 trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh…

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch: Tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch các nước trong khu vực; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch: bản đồ du lịch Nghệ An, các ấn phẩm quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Nghệ An và tờ rơi, tập gấp sản phẩm, dịch vụ du lịch….

Củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các địa phương của các nước ASEAN, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; duy trì mối quan hệ gắn bó với các tỉnh chung đường biên giới của Lào, đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia xây dựng đường biên, cột mốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm…