Tháng 9 năm 2018, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và hệ thống quản lý.

Dự án tư vấn “Xây dựng Chiến lược phát triển, Hệ thống Quản lý nhân sự tổng thể và Văn hóa Doanh nghiệp” do Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD thực hiện nhằm mục đích giúp Vinphaco:

– Thiết lập chiến lược phát triển cho Vinphaco một cách khoa học, bài bản, phù hợp và hệ thống kế hoạch chiến lược để có thể triển khai chiến lược một cách thành công và hiệu quả, nâng cao sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

– Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chức danh theo nguyên tắc, phương pháp của quản lý nhân sự hiện đại, giúp hệ thống được chuẩn hóa phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, vị trí, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện công việc

– Có được hệ thống đánh giá năng lực để đánh giá nhân sự một cách công bằng, chính xác. Hệ thống đánh giá năng lực phải thân thiện, dễ sử dụng đối với người đánh giá.

– Đánh giá kết quả công việc (KPI) một cách công bằng, hiệu quả, hướng các bộ phận và Công ty hoạt động đáp ứng mục tiêu chiến lược, theo đúng mục tiêu chiến lược.

– Trả lương xứng đáng cho các vị trí (theo vị trí công việc, theo năng lực và kết quả công việc) và qua đó giúp giữ/ thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

– Xây dựng được hệ giá trị hành vi và văn hóa doanh nghiệp cho Công ty cũng như các chương trình triển khai, hành động để phát triển văn hóa doanh nghiệp rộng khắp đến toàn thể CBNV trong doanh nghiệp.

– Chuyển giao công cụ và phương pháp để Tổ đề án và các trưởng bộ phận của Vinphaco có khả năng tự điều chỉnh hệ thống một cách hiệu quả, phù hợp và nhuần nhuyễn.

Trong dự án này, cấu phần đánh giá năng lực sẽ sử dụng Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT của OOC, trong khi hệ thống chỉ tiêu KPI sau khi thiết lập sẽ được chạy thử 6 tháng trên Phần mềm digiiKPI.