GDT Salary+ là ứng dụng quản lý tiền lương các sở ban ngành tỉnh Bình Định. Chạy trên nền tảng thiết bị di động