Đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng việc làm thiết thực, trí tuệ, hoà mình vào xu hướng phát triển khoa học công nghệ của xã hội là thế mạnh của tập thể đồng sáng lập. NHT được ra đời năm 2016 tập trung vào bốn lĩnh vực chính khi mà thời đại 4.0 đang đặt ra thách thức cho sự phát triển ổn định, bền vững và thông minh của người làm quản lý xã hội. NHT vinh dự là một trong những công ty đi đầu ở Việt Nam về:

  1. GIS

2. DIGITAL TRANSACTION

3. SMART CITY

4. IOT

Bằng trí tuệ và tâm huyết, trình độ chuyên sâu, khả năng quản trị cao, chúng tôi tin tưởng rằng mình sẽ tạo ra được các sản phẩm hữu ích cho sự phát triển của xã hội và quê hương Việt Nam.