Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quy hoạch lãnh thổ, bảo vệ và quản lý tài nguyên môi trường.

Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ khoa học mới thuộc các lĩnh vực môi trường như: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Khoa học môi trường, Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo.

Sản xuất phần mềm từ kết quả nghiên cứu.

Lập và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường; thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm định các công trình và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường; tư vấn đánh giá và thẩm định tác động môi trường theo các quy định của Nhà nước.

Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực trên.

Lĩnh vực hoạt động:

Dịch vụ: Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn, đánh giá, thẩm định về khoa học công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, GIS, Môi trường.

Chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin Địa lý và Công nghệ Môi trường.

Phần mềm – Các chương trình mà chạy trên máy của người sử dụng; được thiết kế cho việc khiển và phân tích các dữ liệu không gian: ArcView, ArcGIS (ESRI), MapInfo Professional (MAPINO), ERDAS Imagine,..

Cơ sở dữ liệu – Vị trí địa lý, thuộc tính của đối tượng, mối quan hệ không gian của các thông tin và thời gian.

Phương pháp – Kỹ thuật và các thao tác được sử dụng để nhập, quản lý, phân tích và thể hiện các dữ liệu không gian và bảo đảm chất lượng của nó (số hóa, xây dựng CSDL, phân tích không gian, xây dựng bản đồ, metadata)

Con người – Những người sử dụng, thiết kế, xây dụng, duy trì và bảo dưỡng chương trình của GIS cung cấp dữ liệu, giải thích và báo cáo kết quả.

Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quy hoạch lãnh thổ, bảo vệ và quản lý tài nguyên môi trường.

Hoạt động hợp tác:

–      Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong và ngoài nước trong các lĩnh vực Khoa học thông tin địa lý, Viễn thám, Môi trường,…

Một số thành tựu nổi bật:

Xây dựng được đội ngũ nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại ngang tầm với các Trung tâm nghiên cứu chuyên môn GIS trong khu vực Đông Nam Á.

Tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án trong nước về GIS và Bảo vệ Môi trường và một số dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GIS.

Trung tâm đã và đang hợp tác với nhiều Cơ quan, Tổ chức quản lý địa phương và Trung ương trong nước, cũng như xây dựng được mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng với nhiều tổ chức khoa học trên thế giới trong các lĩnh vực: Khoa học Thông tin địa lý, Công nghệ vũ trụ, Công nghệ thông tin, Môi trường,…như: Environmental Systems Research Institute (ESRI) – Mỹ, University of California, Santa Barbara – Mỹ, University of Kentucky – Mỹ, University of Waterloo – Canada, Royal Melbourn Institute of Technology (RMIT) – Úc,…

Đào tạo GIS thông qua các khóa học ngắn hạn cho hàng ngàn học viên từ các tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia  đào tạo GIS cho các sinh viên tại nhiều trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP.HCM như: Đại học Bách Khoa, Khoa Học Tự Nhiên, Nông Lâm, Tài Nguyên Môi Trường, Kỹ Thuật Công Nghệ, Kiến Trúc, Học Viện Hàng Không,…

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai, áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin không gian, Công nghệ vũ trụ, Hệ thống thông tin Địa lý và Môi trường.

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao chuyên môn về GIS và Môi trường cho các cá nhân, cơ quan – tổ chức có chức năng quản lý và tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức khoa học trong và ngoài nước.