Phát triển hạ tầng bưu chính – viễn thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đó là khẳng định Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Bưu chính -Viễn thông năm 2020.

Global Digital Transformation chúng tôi thành lập đội ngũ phát triển phần mềm hỗ trợ để thúc đẩy phát triển xã hội. Giải quyết vấn đề những tồn động về những hạ tầng bưu chính – viễn thông bao gồm:

  • Thiếu thống nhất và đồng bộ trong quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
  • Các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng phát triển khá rộng khắp nhưng thiếu các đánh giá thực trạng và các giải pháp để quản lý.
  • Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp chưa hiệu quả.
  • Việc theo dõi, giám sát và quản lý hạ tầng Bưu chính – Viễn thông gặp khó khăn do thiếu thông tin, thống kê báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời.
  • Việc xác định các điểm đảm bảo về các tiêu chí kỹ thuật để chấp thuận vị trí và cấp phép xây dựng, so sánh sự phù hợp với quy hoạch của các trạm thu phát sóng còn khó khăn do thiếu phần mềm hỗ trợ.

Gồm các chức năng tiêu biểu phần mềm Global Digital Transformation mang lại:

  1. Xác định thực trạng, thống kê hệ thống viễn thông thụ động địa bàn tỉnh.
  2. Tạo lập và quản lý hồ sơ online.
  3. Xây dựng CSDL về Hạ tầng BCVT và các lớp bản đồ chuyên đề bao gồm: trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), tuyến cáp ngầm, tuyến cáp nổi và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.