Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá cung cấp thông tin, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân

QUY TRÌNH GỬI – PHÊ DUYỆT HỒ SƠ CSDL VỀ GIÁ